Gratis peuteropvang voor Zutphense kinderen

10-02-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Opvang voor peuters wordt mogelijk voor alle ouders in Zutphen. Zij kunnen peuters binnenkort 2 dagdelen per week gratis naar de opvang sturen.

“We willen niet redeneren vanuit de regeling waar ouders onder vallen, maar vanuit wat kinderen nodig hebben. En dat uitgangspunt is dat we ontwikkelingskansen willen bieden aan alle peuters. Dat willen we bereiken door het mogelijk te maken dat alle peuters 2 dagdelen naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. Ongeacht of hun ouders werken of niet, of ze een hoog of laag inkomen hebben en of een kind een achterstand heeft of niet.” Zo redeneert de gemeente.

De gemeente gaat ervan uit dat op dit moment 15 procent van de peuters tussen de 2,5 en 5 jaar niet naar de opvang gaat.

Vroegschoolse educatie
De gemeente wil ook inzetten op voor- en vroegschoolse educatie. Dat houdt in dat kinderen van 2,5 jaar geholpen worden bij bijvoorbeeld een taalachterstand. Peuters met een taalachterstand kunnen 10 uur verdeeld over minimaal 3 dagdelen aan extra les krijgen.

Ouderbijdrage
Om een deel hiervan te bekostigen komt er een ouderbijdrage. Deze zal inkomensafhankelijk worden.
“De hoogte is per regeling verschillend. We willen toe naar een situatie waarbij voor elke regeling dezelfde inkomensafhankelijke  uderbijdragen gaan gelden. We overwegen om ouders met een inkomen op of rond het bijstandsminimum vrij te stellen van een ouderbijdrage en aan te sluiten bij de inkomensgrens die Het Plein stelt voor haar minimaregeling.”

Daarnaast investeert Zutphen zelf ruim 115.000 euro in 2017. “We verwachten dat we de regeling eind maart in kunnen vaststellen. Het eerste kwartaal maken we dus geen kosten voor peuteropvang. We verwachten dat we het grootste deel van de kosten in 2017 kunnen dekken uit de reguliere begroting.”