Ontwerpbestemmingsplan Fort de Pol ter inzage

15-03-2019 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Het college van B&W besluit het bestemmingsplan en de aanvragen om vergunningen en een ontheffing Wet natuurbescherming voor het windplan in procedure te brengen. Hiermee onderschrijft het college het plan van de initiatiefnemers voor het realiseren van drie windmolens voor de locatie Fort de Pol. Het duurzaam opwekken van energie is een van de gemeentelijke doelstellingen.

Officiële bekendmaking en inspraak

De officiële bekendmaking die bij de stukken hoort, wordt op 21 maart gepubliceerd op de gemeentelijke website en in weekblad Contact, op de gemeente pagina. De stukken zijn in te zien van vrijdag 22 maart tot en met donderdag 2 mei 2019. Daarnaast komen ze ook online beschikbaar. In de bekendmaking staan alle details en waar de stukken precies te vinden zijn. Inwoners die een zienswijze willen indienen kunnen hier ook hulp bij krijgen. Op 4 april organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Iedereen die vragen heeft over de stukken of het project en over het indienen van een zienswijze kan daar op deze bijeenkomst antwoord op krijgen. In de officiële bekendmaking staan ook de details van de inloopbijeenkomst. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over dit ontwerpbestemmingsplan. Inwoners kunnen inspreken voorafgaand aan de besluitvorming. Dit zal plaatsvinden in september, de exacte data volgen later.

Intensief contact inwoners

Rondom het initiatief en deze procedure is intensief gesproken met omwonenden en afvaardigingen uit de buurt. Naast de formele procedure zijn er verschillende overleggen geweest met bewoners uit het gebied Eefde West, de Dorpsraad, de initiatiefnemers en de gemeente. Er zijn keukentafelgesprekken georganiseerd door de initiatiefnemers en er is een Bewonersplatform en een Omgevingsadviesraad ingesteld. Het Bewonersplatform wordt begeleid door Rob Rietveld, onafhankelijk adviseur van de Nederlandse vereniging van omwonenden van windturbines. Verder komt er een Stuurgroep met daarin de Dorpsraad en een aantal bewoners uit het gebied en wethouders van Zeijts (Lochem) en de Jonge (Zutphen). De Stuurgroep bespreekt alle ontwikkelingen in het gebied Eefde West en Fort de Pol. Het doel van al deze overleggen is ervoor te zorgen dat alle belangen zo goed mogelijk worden gediend. Wethouder Harry Matser: ‘Voor de inwoners van het gebied speelt er veel tegelijk, er verandert nogal wat in hun directe omgeving. Ik begrijp heel goed dat mensen zorgen hebben. Daarom vind ik het heel belangrijk dat we samen goed kijken naar wat er mogelijk is om de molens op een goede manier te plaatsen. Gelukkig zijn er wel manieren om te zorgen dat de directe omgeving kan meeprofiteren.’ Samen wordt er overlegd over wat er voor omwonenden tegenover staat als de molens er komen: voorbeelden hiervan zijn een stilstandvoorziening voor het tegengaan van slagschaduw, geluidsreducerende maatregelen, het aanleggen van groenstructuren en het oprichten van een fonds waarin een deel van de opbrengst wordt gestort en direct ten goede komt aan de buurt.