Procedure IJsselkade en verbreding Oude IJsselbrug van start

16-11-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Op woensdag 30 november is er een inloopavond over de plannen voor de IJsselkade en Oude IJsselbrug, inclusief de trap naar de Tichelbeeksewaard. De bijeenkomst staat in het teken van de bestemmingsplanprocedure voor deze projecten van Rivier in de Stad. Tussen 19.00 en 21.00 uur kan iedereen voor uitleg over de procedure binnenlopen in de Stadszaal van het IJsselpaviljoen in Zutphen.

De plannen voor de IJsselkade en de verbreding van de Oude IJsselbrug zijn de afgelopen jaren gemaakt in nauw overleg met onder andere bewoners, bedrijven en betrokken partijen zoals Wijkraad De Hoven. Ook zijn er verschillende openbare bijeenkomsten geweest, waar iedereen zijn mening en ideeën kon geven. Waar nodig en mogelijk zijn de ontwerpen aangepast.

Inmiddels liggen er definitieve ontwerpen. Deze passen niet binnen de huidige bestemmingsplannen in het gebied. Daarom is er een nieuw ontwerpbestemmingsplan, dat nu in procedure gaat.

Bestemmingsplan, projectplan en watervergunning
De provincie Gelderland speelt een coördinerende rol in de bestemmingsplanprocedure. Er zijn namelijk verschillende besluiten nodig, met verschillende partijen als bevoegd gezag. Het gaat om:

  -  Bestemmingsplan voor de IJsselkade, verbreding voor voetpad en nieuwe trap bij Oude IJsselbrug (bevoegd gezag gemeente Zutphen)
     projectplan Waterwet (bevoegd gezag Waterschap Rijn en IJssel)
  -  Watervergunning (bevoegd gezag Rijkswaterstaat)
  -  Waar de stukken te bekijken zijn en hoe een zienswijze kan worden ingediend staat op www.coordinatiegelderland.nl (onder kopje  
     Zutphen).

Inloopavond over procedure
Voor vragen over het bestemmingsplan, projectplan of de watervergunning kan men terecht tijdens de inloopavond op 30 november. Medewerkers van provincie, gemeente, waterschap en Rijkswaterstaat zijn aanwezig voor een toelichting op de plannen en de procedure. Na het afronden van de procedure kan naar verwachting in het voorjaar van 2017 de eerste schop in de grond op de IJsselkade. De verbreding van de Oude IJsselbrug staat gepland voor zomer 2017. Informatie over de uitvoering en de planning volgt begin 2017.Gerelateerd