Rijrichting Ambachtstraat in Brummen weer omgedraaid

29-01-2016 Nieuws Redactie

BRUMMEN –  Het college heeft op 26 januari besloten de rijrichting van de Ambachtstraat in Brummen naar de oorspronkelijke situatie terug te brengen. Dit is de uitkomst van de pilot die afgelopen periode is gehouden.

Op 29 juni 2011 is de structuurvisie “Centrum Brummen” door de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van dat plan was ook om de rijrichting in de Ambachtstraat tussen zaal Concordia en Paul Hurenkamp voor het gemotoriseerd verkeer om te draaien. In het voorjaar van 2015 is op dit traject de pilot gestart. Toen is ook afgesproken om de proef in het najaar 2015 te evalueren.

Pilot
Gedurende de pilot kwamen er signalen vanuit de bewoners en ondernemers, waaruit bleek dat zij ontevreden waren met de tijdelijke nieuwe situatie in de Ambachtstraat. In het forum van 1 oktober hebben de ondernemers aan de Ambachtstraat 890 handtekeningen van klanten aangeboden aan de gemeente. In november 2015 heeft de gemeente een enquête gehouden, die door 110 mensen is ingevuld. Toen bleek dat 91 procent van de geënquêteerden ontevreden is. Er ontstonden bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties in de Ambachtstraat doordat er geen structurele aanpassingen waren aangebracht. De parkeerhavens en fietsvoorzieningen waren nog hetzelfde als in de oorspronkelijke situatie. Door de opsplitsing van de rijrichtingen en het ontbreken van bewegwijzering veroorzaakte dat veel zoekverkeer. Het gaf ook ergernissen en illegale manoeuvres van het verkeer. Deze onduidelijkheid is bovendien niet bevorderlijk voor de aantrekkelijkheid van het centrum.  
 
Gesprek wijkraad en OVB
Uit de evaluatiegesprekken met de wijkraad en de OVB kwam naar voren dat zij wel openstaan voor ideeën om het centrumgebied te verbeteren. Bijvoorbeeld door de rijrichting van de hele Ambachtstraat om te draaien en het trottoir aan de winkelzijde te verbreden zodat er af en toe ruimte is voor kraampjes en tijdelijke versieringen. Maar deze maatregelen vergen nieuw onderzoek en flinke investeringen. Dat is op dit moment niet aan de orde. In de evaluatiegesprekken is het idee ontstaan om de bewegwijzering zo aan te passen dat het verkeer van Eerbeek richting het centrum wordt verwezen via de Burg. Dekkerstraat. Dit wordt op korte termijn gerealiseerd.Gerelateerd