Financiële problemen voor Internationale Schakelklas door gebrek aan statushouders

15-12-2016 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN – De Internationale (ISK) heeft een ‘niet meer in te lopen’ tekort dat ontstaan is door de vertraagde instroom van asielzoekers.
In totaal gaat het om een loonkostentekort van ruim 271.000 euro.

De Internationale Schakelklas is opgericht om vluchtelingen onderwijs te geven. Het is een samenwerkingsverband tussen de verschillende scholen in Zutphen.

Met de vertraagde instroom van asielzoekers en door het niet in gebruik nemen van de noodopvang op het GGNet-terrein blijven de leerlingenaantallen achter.

“De prognose van het aantal leerlingen was 140, het daadwerkelijke aantal is op dit moment 101. Bij deze prognose vallen achteraf twee dingen op: er zijn nu bijna veertig kinderen minder dan verwacht en de aanwas om tot die 101 leerlingen te komen ging ook nog langzamer dan was voorzien,” aldus de gemeente.

COA
Het COA is ingelicht over de financiële problematiek. De projectleider van het COA heeft aangegeven dat in
de bestuursovereenkomst is opgenomen dat de OBHA regeling (Onderwijs Budget Huisvesting Asielzoekers) van toepassing is voor de noodopvang en verwijst verder naar de landelijke regietafel die het gaat hebben over de financiering van kosten die gemeenten hebben gemaakt waarbij de vluchtelingenopvang niet doorgaat. Het COA geeft aan dat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap hier verder over gaat.

De schoolbesturen voelen zich erg in de steek gelaten door zowel het ministerie van OCW als het COA. Men heeft uitgaven
gedaan en personeel aangetrokken op basis van cijfers die veelal door het COA zijn aangeleverd. Men wil graag met de gemeente optrekken om alles op alles te zetten om de tekorten daar neer te leggen waar ze thuishoren.

Claim
Om de schade te verhalen wordt de weg naar een claim wel opengehouden. De gemeente heeft inmiddels toegezegd 50 procent van het tekort in 2016 bij te willen dragen. De gemeente heeft naar de Stuurgroep ISK, bestaande uit alle directies en schoolbesturen voor het Voortgezet Onderwijs in Zutphen, altijd uitgedragen het oprichten van een “eigen” ISK in Zutphen als een gezamenlijk belang te zien. Vanuit het oogpunt van het kind vindt de gemeente het belangrijk dat zij onderwijs krijgen.

De scholen dragen de andere helft van het tekort. Mocht er echter sprake zijn van een succesvolle claim, dan wil de gemeente dat deze ook gedeeld wordt.Gerelateerd