Vertraagde verbouwing Vrije School: een beknopt overzicht

22-01-2016 Onderwijs Redactie

ZUTPHEN – De verbouwing van de Vrije School aan de Valckstraat blijft een probleem voor de school. In verband met een budgetoverschrijding kan er voorlopig niet gebouwd worden. Een overzicht van het probleem:

De gemeente is verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting. Zij stellen de schoolbesturen hiervoor een budget beschikbaar. Dit mag worden gebruikt voor nieuwbouw of verbouwing. Hierover gaat het schoolbestuur in gesprek met de gemeente. Dit budget is sinds 2010 vastgesteld op 2,6 miljoen euro.
Het budget wat de Vrije School krijgt voor de verbouwing aan de Valckstraat is echter niet voldoende. In het actuele plan wordt een overschrijding van 322.500 euro verwacht. Hiervan is 176.000 euro toegeschreven aan een overschrijding van het bouwbudget. De advieskosten kennen een overschrijding van naar verwachting 137.000 euro. De legeskosten zijn met 9.500 euro overschreden.

De advieskosten zijn hoger uitgevallen omdat het voortraject langer heeft geduurd dan verwacht. Bij het voortraject gaat het om zaken als het plan van aanpak, de eisen en haalbaarheidsonderzoeken.
Daarnaast waren de kosten van de aannemer toch hoger dan in de voorcalculaties.

Oplossingen
De Vrije School is opzoek naar een oplossing voor het probleem. Zij kunnen naar eigen zeggen het geld niet zelf bijleggen. “De financiële positie van de scholen en VSNON is momenteel onvoldoende stevig om het risico van kostenoverschrijving te kunnen dragen. Daarnaast kent VSNON nog de uitdaging om achterstallig buitenonderhoud, ontstaan in de periode dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk was, te bekostigen.” aldus de Vrije School.
Daarnaast is gepoogd om de kosten terug te dringen. Door de architect het ontwerp te laten optimaliseren, zijn de bouwkosten met 337.000 euro teruggebracht (naar 2,1 miljoen euro).
”Ook is er gekeken naar een minder grote uitbreiding van de Valckstraat. De gemeente heeft echter aangegeven hier niet in mee te willen gaan, omdat dan niet voldaan wordt aan de oorspronkelijke uitbreidingsafspraak.”

De Vrije School is nog in gesprek met de politiek om een passende oplossingen voor het probleem. Het bestuur heeft begin februari een vervolggesprek met de wethouder om de mogelijkheden te bespreken om de bouwplannen extra te financieren, of op andere wijze de huisvestingslasten van de scholen te verlichten.

Informatieavond
De Vrije School zegt de vertragingen zeer te betreuren: "Bestuur en directie realiseren zich dat de ontwikkelingen niet aan de verwachting voldoen die in het verleden is gewekt. Dit betreuren zij zeer. Zij getroosten zich grote inspanningen om wegen te vinden om de beloofde verbouw te realiseren."
Op 28 januari organiseert een ouderavond over de verbouwing van de Valckstraat. Tijdens deze avond zullen veel zaken rondom het project besproken worden.Gerelateerd